Geas (frame 1) copyright ©1992, 1998 kpt/katharsis ink

Geas (frame 2) copyright © 1992, 1998 kpt/katharsis ink


HOME to Moonstone Index (moonstone logo copyright © 1998 kpt/katharsis ink)


copyright ©1992 kpt/katharsis ink